STATUT STOWARZYSZENIA „FREEWAY”

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Stowarzyszenie „FREEWAY”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) ustawy postanowień dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873, art. 4) oraz niniejszego Statutu.
2. Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie „FREEWAY” i jest prawnie zastrzeżona. 3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Białystok.

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z zakresie:

– działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
– wydawanie książek (58.11.Z).
– działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
– działalność portali internetowych (63.12.Z)
– działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
– pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
– artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z).
– pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (73.12.C)
– działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

§ 6.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Całość dochodów z niej uzyskanych przeznacza na realizacją celów statutowych.

§ 7.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii / Stowarzyszenie współdziała z organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w kraju i zagranicą. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 8.

Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.

§ 9.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których zarząd/ walne zgromadzenie opracowuje zasady wynagradzania zawarte w odrębnym regulaminie
2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

§ 10.

1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego przez zarząd.
2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską. Według wzoru zatwierdzonego przez zarząd.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 11.

Celem stowarzyszenia jest promowanie aktywności artystycznej i różnorodności kultury i sztuki jako działań prospołecznych zwalczających problemy społeczne typu nierówności (płeć, wiek, wykształcenie, rasa, religia, pochodzenie, status społeczny itd.) na różnych płaszczyznach. Poszerzenie świadomości społecznej poprzez aktywność kulturową i edukacyjną promowaną przez możliwości online i nowe media. Zwalczanie ograniczeń na tle równościowym z kategorii dostępu do kultury, nauki i sztuki oraz możliwości nauki tych dziedzin poprzez wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej bądź wykluczonej z powodu miejsca zamieszkania lub migracji.

§ 12.

Cele stowarzyszenia Freeway:

1. Działalność kulturalna:
1.1. Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez realizację projektów artystycznych ukazujących różnorodność kultury i sztuki.
1.2. Promowanie kultury i sztuki z wykorzystaniem możliwości nowych mediów.
1.3. Inwestowanie w rozwój różnych form sztuki.
1.4. Organizacja wydarzeń kulturalnych.
1.5. Udział w imprezach kulturalnych na ternie Polski i świata.
1.6. Edukacja kulturalna.
1.7. Promowanie lokalnych artystów, projektów artystycznych, wyrobów i produktów.
1.8. Promowanie zasobów.
1.9. Inwestowanie w rozwojów dzieci i młodzieży w celu zwiększenia świadomości o różnicach kulturowych.
1.10. Promowanie kultury ulicznej i artystów ulicznych i zwalczanie wykluczenia artystów z niższych grup społecznych.
1.11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. Działalność oświatowa.
3. Działalność naukowo-techniczna.
4. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.
5. Działalność dobroczynna (charytatywna)
6. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
7. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji:
7.1. Przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym wynikającym z różnorodności i podziałów ze względu na: płeć, wiek, religię, wykształcenie, rasa, pochodzenie, status społeczny itd.).
7.2. Produkcja spotów i reklam prospołecznych ukazujących problemy społeczne typu nierówności (płeć, wiek, wykształcenie, rasa, pochodzenie, status społeczny itd.).
8. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:
8.1. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
11. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej.
12. Działalność ratownictwa i ochrony ludności.
13. Działalność pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
15. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
15.1 Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
15.2. Organizacja szkoleń i konsultacji.
16. Doradztwa i pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych.

§13.

Realizując cele zawarte § 9 statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

§14.

1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi
2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 15.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 16.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

§ 17.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mający
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający rekomendację, co najmniej jednego członka
zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 18.

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
c) uczestniczenia w walnych zebraniach członków;
d) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
e) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

§ 19.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz
Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
CZŁONKOWIE HONOROWI

§ 20.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem
doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

USTANIE CZŁONKOWSTWA ORAZ WYKLUCZENIE CZŁONKA

§ 21.

Ustanie członkostwa zwyczajnego oraz wspierającego w Stowarzyszeniu następuje i jest potwierdzane w drodze uchwały Zarządu w przypadku:

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2. Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych przypadku osób fizycznych,
3. Wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi.
4. Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień poniższego § 21.

§ 22.

1. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
a) Uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu.
b) Podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia.
c) Zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez jeden rok.
2. Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

§ 23.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję przez wiele kadencji.
3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez wybór w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
4. Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.
5. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej niż połowy składu danego organu.

§ 24.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach na żądanie choćby jednego członka danej władzy.

§ 25.

Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia jest nieodpłatne, jednakże członkowie organów Stowarzyszenia mogą otrzymać:
a) zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w organach,
b) diety zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zebranie Członków,
c) zwrot kosztów podróży służbowych / delegacji związanych z realizacją zadań Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

ROZDZIAŁ V

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 26.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
a) Walne Zebranie Członków może być
b) Zwyczajne
c) Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
4. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) Z własnej inicjatywy,
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania ,którym może być Prezes Zarządu lub jeden z wiceprezesów Zarządu.
10. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 27.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,.
b) uchwalenie statutu i jego zmian,
c) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
l) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze Zarząd Stowarzyszenia.

§ 28.

1. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w którego skład wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Warunkiem pełnienia funkcji w zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, a posiedzenia Prezydium Zarządu jeden raz w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.
5. Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach przez jednego z wiceprezesów Zarządu.

§ 29.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 30.

1. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 31.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni się dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Składanie oświadczeń skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych wymaga działania Prezesa lub Skarbnika.
2. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ VI

KOMISJA REWIZYJNA

§ 32.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Majątek Stowarzyszenia 1000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Stowarzyszenie w toku działania.

§ 33.

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse.
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:
1. darowizny, spadki i zapisy,
2. dochody z majątku Stowarzyszenia,
3. ofiarność publiczną,
4. dotacje,
5. kredyty i pożyczki bankowe,
6. dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa.
7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dochody z działalności gospodarczej.

§ 34.

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
2. (Skreślony).
3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
4. Zabrania się przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia „Freeway”, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 36.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.).