Nasz zarząd

Zarząd składa się z 3 do 6 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium, w którego skład wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Warunkiem pełnienia funkcji w zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Freeway"